bezpieczny-wypoczynekmartafit

Przed wakacjami – co warto wiedzieć? Bezpieczny wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży

JUŻ TERAZ SPRAWDŹ CZY WYPOCZYNEK NA KTÓRY ZAPISAŁEŚ SWOJE DZIECKO JEST ZAREJESTROWANY W MINISTERSTWIE EDUKACJI NARODOWEJ!!!

Rodzicu, o tym musisz pamiętać!

Organizator wypoczynku (kolonii, obozu) musi zgłosić wyjazd do właściwego (ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty.

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci w zgłoszeniu ma obowiązek podać m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi. Musi również podać informacje na temat zapewnianej opieki medycznej.

Dzięki temu wizytatorzy mogą skontrolować miejsca wypoczynku nie tylko przed, ale i w trakcie pobytu dzieci. Podobne kontrole może przeprowadzać straż pożarna, sanepid, nadzór budowlany. Rodzic, aby czuć się spokojnym o bezpieczeństwo swojego dziecka, przed wykupieniem turnusu, może sprawdzić organizatora w specjalnie stworzonej bazie wypoczynku.

Znajdują się w niej wszystkie legalnie organizowane obozy, kolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku.

Rodzic z bazy wypoczynku dowie się wszystkiego o organizatorze, pozna m.in. jego adres, numer telefonu, e-mail, termin oraz lokalizację wypoczynku. Dzięki bazie informacje o poszczególnych zgłoszeniach przesyłane są elektronicznie do właściwych miejscowo służb sprawujących nadzór nad wypoczynkiem.

Bezpieczna opieka

Każdy organizator jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej. Musi również zatrudniać odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną.

Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 • posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

 • jest pełnoletnia,

 • ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję kierownika

  w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie),

 • ma zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku (nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza),

 • posiada co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej (nie dotyczy nauczycieli, instruktorów harcerskich

  w stopniu co najmniej podharcmistrza).

Wychowawcą wypoczynku może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 • posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

 • jest pełnoletnia,

 • ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy instruktorów harcerskich

  w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie),

 • ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku (nie dotyczy nauczycieli, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, przodowników turystyki kwalifikowanej, instruktorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz trenerów i instruktorów sportu).

Również studenci szkół wyższych, kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia, a także spełniając powyższe warunki, mogą być wychowawcą wypoczynku bez ukończenia kursu na wychowawcę wypoczynku, ale tylko do 31 sierpnia 2015 r.

Kierownikiem wypoczynku lub wychowawcą wypoczynku nie może być osoba karana m.in. za:

 • umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego,

 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego,

 • przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece,

 • albo wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej

  z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi.

Jeśli kandydat na kierownika lub wychowawcę wypoczynku jest jednocześnie zatrudniony na podstawie przepisów, które przewidują warunek niekaralności ? zamiast zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, musi przekazać organizatorowi wypoczynku oświadczenie o niekaralności.

Rodzicu,

Wymagaj od organizatora, z którym wyjeżdża Twoje dziecko, aby przed wyjazdem przekazał wszystkie istotne informacje o wypoczynku i ewentualnych dodatkowych wymaganiach.

Nie zapomnij wypełnić i przekazać organizatorowi wypoczynku karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku Twojego dziecka.

Aby pomóc rodzicom, ale także dzieciom i młodzieży, w odpowiednim przygotowaniu się do wakacyjnych wyjazdów MEN przygotowało ?Poradnik bezpiecznego wypoczynku?.

Spakuj dziecku odpowiedni bagaż

Przed samym wyjazdem bardzo ważne jest odpowiednie skompletowanie bagażu. Tak by był on dostosowany do możliwości dziecka. Zdarza się bowiem, że w pobliżu nie ma osoby, która mogłaby mu pomóc w niesieniu. Dobrze byłoby, gdyby był to jeden większy plecak, walizka lub torba, a dodatkowo niewielki plecak podręczny. Jeśli jest to wyjazd o charakterze sportowym, wymagany sprzęt (np. narty, snowboard) należy dobrać do warunków fizycznych i umiejętności dziecka. Zachęcamy wszystkich do pobrania listy rzeczy, jakie powinny się znaleźć w bagażu dziecka.

Niepokojące sygnały o przebiegu wypoczynku?

Jeśli do rodziców docierają niepokojące sygnały o sytuacji, np. na kolonii, powinni zgłosić je przede wszystkim do właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku kuratorium oświaty. W zależności od problemu, jakiego dotyczą nieprawidłowości, rodzice mogą także powiadomić właściwą (zgodnie z miejscem wypoczynku) powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.

Masz pytania?

Zapraszamy również do odwiedzenia zakładki Pytania i odpowiedzi, w której umieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące zgłaszania wypoczynku. Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Wypoczynek.

Akcja “Przed wakacjami ” – co warto wiedzieć? na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kolonie w siodle i półkolonie na sportowo w Ostrowie, Kaliszu i Krotoszynie zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:

Zatwierdzono wypoczynek!
Właśnie został zatwierdzony wypoczynek o nazwie: Półkolonie na sportowo.
Sygnatura: WIE/463/20150603.
Aby sprawdzić szczegóły, zaloguj się do panelu organizatora na stronie: https://wypoczynek.men.gov.pl/rejestracja/index.php?param=Login_loginPanel

Zatwierdzono wypoczynek!
Właśnie został zatwierdzony wypoczynek o nazwie: Półkolonie na sportowo.
Sygnatura: WIE/464/20150603.
Aby sprawdzić szczegóły, zaloguj się do panelu organizatora na stronie: https://wypoczynek.men.gov.pl/rejestracja/index.php?param=Login_loginPanel

Zatwierdzono wypoczynek!
Właśnie został zatwierdzony wypoczynek o nazwie: Półkolonie na sportowo.
Sygnatura: WIE/465/20150603.
Aby sprawdzić szczegóły, zaloguj się do panelu organizatora na stronie: https://wypoczynek.men.gov.pl/rejestracja/index.php?param=Login_loginPanel

Zatwierdzono wypoczynek!
Właśnie został zatwierdzony wypoczynek o nazwie: Półkolonie na sportowo.
Sygnatura: WIE/466/20150603.
Aby sprawdzić szczegóły, zaloguj się do panelu organizatora na stronie: https://wypoczynek.men.gov.pl/rejestracja/index.php?param=Login_loginPanel

Zatwierdzono wypoczynek!
Właśnie został zatwierdzony wypoczynek o nazwie: Półkolonie na sportowo.
Sygnatura: WIE/467/20150603.
Aby sprawdzić szczegóły, zaloguj się do panelu organizatora na stronie: https://wypoczynek.men.gov.pl/rejestracja/index.php?param=Login_loginPanel

Zatwierdzono wypoczynek!
Właśnie został zatwierdzony wypoczynek o nazwie: Półkolonie na sportowo.
Sygnatura: WIE/468/20150603.
Aby sprawdzić szczegóły, zaloguj się do panelu organizatora na stronie: https://wypoczynek.men.gov.pl/rejestracja/index.php?param=Login_loginPanel

Zatwierdzono wypoczynek!
Właśnie został zatwierdzony wypoczynek o nazwie: Półkolonie na sportowo.
Sygnatura: WIE/469/20150603.
Aby sprawdzić szczegóły, zaloguj się do panelu organizatora na stronie: https://wypoczynek.men.gov.pl/rejestracja/index.php?param=Login_loginPanel

Zatwierdzono wypoczynek!
Właśnie został zatwierdzony wypoczynek o nazwie: Półkolonie na sportowo.
Sygnatura: WIE/470/20150603.
Aby sprawdzić szczegóły, zaloguj się do panelu organizatora na stronie: https://wypoczynek.men.gov.pl/rejestracja/index.php?param=Login_loginPanel

Zatwierdzono wypoczynek!
Właśnie został zatwierdzony wypoczynek o nazwie: kolonie w siodle.
Sygnatura: WIE/471/20150603.
Aby sprawdzić szczegóły, zaloguj się do panelu organizatora na stronie: https://wypoczynek.men.gov.pl/rejestracja/index.php?param=Login_loginPanel

Leave a Reply